تحول سازمانی با ایجاد تحول در ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت زراعی دشت ناز

چابکی سازمان یکی از شاخص های افزایش بهره وری نیروی انسانی در هر سازمانی می باشد. لذا میزان توانایی سازمان در تطبیق با تغییرات مهم و آنی محیطی، به منظور استفاده مطلوب از تغییرات تحمیلی می باشد. ساختار سازمانی چابک  بر روی عملکرد سازمان تاثیر معنی داری خواهد گذاشت، بطویکه شاخص انعطاف پذیری سازمان نیز از طریق کاهش وابستگی سازمان به یک سری منابع و سرمایه های ویژه صورت می گیرد. در همین راستا هر چه سازمان بتواند از منابع انسانی در اختیار خود با فرآیند چابکتری ارتباط برقرار نماید، نتیجه بالاتری در درازمدت خواهد گرفت.

سرعت فزاينده تغييرات در تکنولوژی و علوم نوآورانه، از يک سو، و تغيير ماهيت عرضه و تقاضا در بازار و در عرصه تولید، و همچنین تشديد رقابت در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار و مخاطب، از سوی ديگر، سبب آن شده که سازمان ها با شدت بیشتری به دنبال کسب مزيت هاي رقابتی جديد برای برتری بر رقبا و تامين بهتر نياز مشتريان خود باشند. لذا به نظر می رسد که حرکت به سوي ايجاد سازمان هايي که از چابکی سازمانی مناسب برخوردارند در برابر مشکلات پیش رو در عرصه تولید و عرضه موفق تر عمل خواهند کرد. به همین خاطر سعی شده که ساختار سازمانی چابک و کارآمدی برای شرکت زراعی دشت ناز طراحی و اجرا گردد تا این هدف خاصل شود.

مشخصات ساختار

شرکت زراعی دشت ناز

چارت سازمانی - شرکت دشت ناز

مدیران زیرمجموعه مدیرعامل
شرکت دشت ناز

مدیر تولیدات دامپروری

مسئول بخش دامپروری و تولیدات دامی

مدیر تولیدات کشاورزی

مسئولیت بخش های کشاورزی و تولیدات کشاورزی

مدیر مالی

مسئولیت امور مالی و پشتیبانی

مدیر منابع انسانی

مسئولیت جذب و مدیریت منابع انسانی و امور مربوطه

مدیر بازرگانی

مسئولیت امور بازاریابی و بازرگانی و صادرات

مدیر حراست

مسئولیت حراست و حفاظت فیزیکی و …

favorite_outline

با فعالیت ها و محصولات و شرایط کاری شرکت دشت ناز ساری بیشتر آشنا شوید…

فهرست