آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار لایروبی و مرمت استخرها
(نوبت دوم)

 

لایروبی و مرمت استخر

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار لایروبی و مرمت استخرها (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات لایروبی و مرمت استخرهای پرورش ماهی خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09128859454
شماره تماس شرکت: 33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: همه روزه بجز ایام تعطیل و حداکثر تا ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 1401/04/14
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 12 روز چهار‌شنبه مورخ 1401/04/15
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب
(نوبت دوم)

 

سرویس ایاب و ذهاب

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09372148582
شماره تماس شرکت: 33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: همه روزه بجز ایام تعطیل و حداکثر تا ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 1401/04/14
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات خاکی ساخت لاگون دامداری
(نوبت دوم)

 

آگهی مناقصه ساخت لاگون دامدار

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات خاکی ساخت لاگون دامداری (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات خاکی ساخت لاگون دامداری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009
شماره تماس شرکت: 33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1401/04/13
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل کود حیوانی
(نوبت دوم)

 

حمل کود حیوانی

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل کود حیوانی (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات حمل حدود 40.000 تن کود حیوانی از مجتمع شیر و گوشت مهدشت به مزارع دشت ناز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010
شماره تماس شرکت: 33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: همه روزه بجز ایام تعطیل و حداکثر تا ساعت 15 روز سه‌شنبه مورخ 1401/04/14
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 11 روز چهار‌شنبه مورخ 1401/04/15
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی خرید آیس بانک مجتمع شیر و گوشت مهدشت
(نوبت دوم)

 

آگهی مناقصه عمومی خرید آیس بانک

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی خرید آیس بانک
مجتمع شیر و گوشت مهدشت (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، نسبت به خرید آیس بانک واحد دامپروری (مجتمع شیر و گوشت مهدشت) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09372148582
شماره تماس شرکت: 33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: همه روزه بجز ایام تعطیل و حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/04/13
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات بهداشت جایگاه دام

 

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات بهداشت جایگاه دام

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار عملیات بهداشت جایگاه دام

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات کودبرداری و بهداشت جایگاه‌های پرورش دام مجتمع شیر و گوشت مهدشت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به دفتر مرکزی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تلفن تماس جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009
شماره تماس شرکت: 33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات و واریز سپرده شرکت در مناقصه: همه روزه بجز ایام تعطیل و حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/04/11
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش دام

 

آگهی مزایده فروش دام

بسمه تعالي
آگهی مزایده فروش دام

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
دام‌های قابل فروش
• گاو غیر آبستن کشتارگاهی
• گوساله نر قطع شیر هلشتاین
• تلیسه غیرباردار و فری مارتین
شماره تلفن جهت هماهنگی: 09125175010 و 09111557009
شماره تلفن: 33726842 – 01133726454
ساعت و تاریخ تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت و واریز سپرده شرکت در مزایده: حداکثرتا ساعت 15 روز ‌شنبه مورخ 1401/04/11
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12
مکان برگزاری مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی
محصول کیوی (نوبت دوم)

 

آگهی فروش کیوی - دشت ناز ساری

بسمه تعالي
آگهی مزایده عمومی فروش سردرختی محصول کیوی
(نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد محصول کیوی واحد غرب واقع در شهرستان‌های عباس آباد، سلمانشهر و نوشهر خود را به صورت سردرختی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تلفن: 33726400 – 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقایان خادمیان 09125175010 دادخواه: 09376371099
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات: همه روزه و حداکثر تا ساعت 13 روز پنج‌‌شنبه مورخ 1400/07/29 (دفتر مرکزی شرکت به آدرس: مازندران، ساری، جاده گهرباران و دفتر غرب شرکت به آدرس: سلمانشهر، اسبچین، جنب کوچه شهید رهنما)
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده: ساعت 12 روز ‌شنبه مورخ 1400/08/01
مکان مزایده: تنکابن، خیابان شهید تلاتری، اداره اموال و املاک دفتر غرب مازندران

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی
بخشی از محصول مرکبات انواع نارنگی پیش رس (ژاپنی) واحدهای دشت ناز و بهارستان

 

مزایده عمومی فروش مرکبات

بسمه تعالی
آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی بخشی از محصول مرکبات انواع نارنگی پیش رس (ژاپنی) واحدهای دشت ناز و بهارستان
(نوبت اول)

شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول سر درختی مرکبات انواع نارنگی ژاپنی (پیش‌رس) واحدهای دشت ناز و بهارستان را واقع در شهرستان‌های میاندورود و ساری، به صورت کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

شماره تلفن:  33726400  – 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان 09125175010
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری  روز یکشنبه مورخ 1400/07/18
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1400/07/19
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش کاه غلات

مزایده عمومی فروش کاه غلات

بسمه تعالي
آگهی مزایده عمومی فروش کاه غلات 

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد کاه غلات تولیدی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی:  آقای خادمیان 09125175010
شماره تماس شرکت:  33726400  – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/07/18
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/07/19
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری دشت ناز

بسمه تعالي
آگهی دعوت به همکاری

شرکت زراعی دشت ناز ساری در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود (بومی مرد) از افراد واجد شرایط ذیل در شهرستان‌های ساری، میاندورود و گلوگاه دعوت به همکاری نماید. متقاضیان می‌توانند تا تاریخ  20/06/1400  نسبت به ارسال مدارک و رزومه کاری خود از طریق پست به آدرس: ساری، سه راه اسلام آباد، جاده گهرباران، کد پستی4845181111، واحد منابع انسانی شرکت زراعی دشت ناز اقدام و جهت هماهنگی نیز با شماره تماس 09120380137 آقای کوثری مدیر منابع انسانی شرکت در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1- تصویر مدرک تحصیلی اعلام شده در جدول فوق
2- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی
3- یک قطعه عکس 4*3
4-تصویر کارت ملی
5- تصویر تمامی صفحات شناسنامه
6- ارائه شماره تماس و آدرس محل سکونت

توضیحات:

1- شرکت در آزمون و طی نمودن مراحل جذب، هیچگونه تعهدی را جهت استخدام شرکت‌کنندگان برای شرکت دشت ناز ایجاد نمی‌کند.
2- جذب و به کار گیری نیروی کارشناسی و تکنسین فقط به صورت قرارداد موقت (مدت معین) است.
3- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت غیر پزشکی یکی از الزامات جذب محسوب می‌شود.
4- شرکت در فرایند آزمون رایگان است.
5- جذب نیروهای کارگری به صورت پیمانکاری (زیر نظر پیمانکار نیروی انسانی) می باشد.
واحد منابع انسانی – شرکت زراعی دشت ناز ساری

شماره تماس شرکت:  33726400  – 01133726842

عنوان شغل و مدرک مورد نیاز
شرایط احراز شغلی - دشت ناز ساری

آگهی مناقصه خرید سبد پلاستیکی، کارتن پلاست، شانه پلاستیکی میوه با روکش لمینت و فوم مرکبات(نوبت دوم)

مناقصه سبد پلاستیکی - شرکت زراعی دشت ناز

بسمه تعالي
آگهی مناقصه خرید سبد پلاستیکی، کارتن پلاست، شانه پلاستیکی میوه با روکش لمینت و فوم مرکبات (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، حدود 900.000 عدد انواع سبدهای پلاستیکی مورد نیاز خود را در سایزهای 3 کیلویی تک ردیفه پایه کوتاه و پایه بلند، سبدهای 6، 8 و 13 کیلویی و همچنین تعداد 1.000.000 عدد فوم و شانه پلاستیکی میوه با روکش لمینت در سایزهای 12، 15، 18، 20 و24 ردیفه و تعداد 30.000 عدد کارتن پلاست فلفل دلمه ای را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی:  آقای خادمیان 09125175010
شماره تماس شرکت:  33726400  – 01133726842

آگهی مناقصه عمومی خرید فیدر (نوبت دوم)

ر

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی خرید فیدر (نوبت دوم)

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، نسبت به خرید یک دستگاه فیدر جهت کار در واحد دامپروری خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی:  آقای خادمیان 09125175010
شماره تماس شرکت:  33726400 – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه مورخ 1400/05/23
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه:  ساعت 11 روز ‌یکشنبه مورخ 1400/05/24
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی انواع محصول مرکبات

اگهی مزایده فروش مرکبات - دشت ناز ساری

بسمه تعالي
آگهی مزایده عمومی فروش سر درختی انواع محصول مرکبات

شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد محصول مرکبات (نارنگی پیش رس) واحد بعثت یک خود را به صورت سردرختی کیلویی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

شماره تلفن:  33726400  – 01133726842
تلفن تماس جهت هماهنگی: آقای خادمیان 09125175010
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات: تا ساعت 12  روز یکشنبه مورخ 1400/05/24
ساعت و تاریخ برگزاری مزایده:  ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/05/25
مکان مزایده: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز

آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه مکانیکی هرس مرکبات

دستگاه هرس مرکبات - شرکت دشت ناز ساری

بسمه تعالي
آگهی مناقصه عمومی خرید دستگاه مکانیکی هرس مرکبات

شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، نسبت به خرید یک دستگاه هرس مکانیکی جهت باغات مرکبات خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های قید شده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن تماس جهت هماهنگی:  آقای خادمیان 09125175010
شماره تماس شرکت:  33726400  – 01133726842
ساعت و تاریخ تحویل پیشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه مورخ 1400/05/23
ساعت و تاریخ برگزاری مناقصه:  ساعت 10 روز ‌یکشنبه مورخ 1400/05/24
مکان برگزاری مناقصه: مازندران، ساری، جاده گهرباران، شرکت زراعی دشت ناز
اینستاگرام شرکت:  dashtnaz.co

ارتباط با مدیرعامل شرکت زراعی دشت ناز در راستای خدمت رسانی بهتر …

فهرست